KERESKEDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Kereskedelmi hatósági eljárás

 

 

 

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát  a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

 

Kereskedelmi hatóságok: csomagküldő kereskedelem, automatából történő, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője.

Az üzletben, mozgóbolt útján, közterületen, vásáron piacon folytatott kereskedés, közvetlen értékesítés, valamint üzleten kívüli kereskedelem esetén a tevékenység  helye szerinti település jegyzője.

 

Kereskedelmi tevékenység a kiskereskedelem, a nagykereskedelem,  valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenység. A vendéglátás a kiskereskedelmi tevékenységhez tartozik.

 

Kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a kereskedelemben forgalmazott termékek főszabályként bejelentés-kötelesek.

kizárólag üzletben forgalmazható termékekre azonban működési engedélyt kell kérni, ezek a következők: egyes festékek, lakkok, járművek javító fényezésére szolgáló termékek, fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termékek, állatgyógyászati készítmények, növényvédő szerek és hatóanyagaik, nem veszélyes hulladék, „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok (kivéve  az üzemanyagok, propán-bután gáz, tüzelőolaj), a kémiai  biztonságról szóló törvény szerinti  veszélyes anyagok és keverékek (p. hypo,  tisztítószerek, hajtógázas készítmények).

 

 

Bejelentés-köteles eljárás új üzlet nyitásakor:

Szükséges iratok: kérelem, 3.000 Ft értékű illetékbélyeg, a tevékenység gyakorlására jogosító igazolás bemutatása (vállalkozói igazolás, cégkivonat) és az ingatlan használatára  jogosító okirat becsatolása. Amennyiben az ingatlan a kérelmező tulajdona erről nyilatkozik, amennyiben van haszonélvező, vagy tulajdonostárs, annak hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

A fentiek becsatolása után a kereskedő megkezdheti tevékenységét, a nyilvántartásba vétel 15 napon belül megtörténik és erről a kereskedelmi hatóság Igazolást ad ki, továbbá a bejelentést lezáradékolja és annak másolati példányát visszaadja. A kereskedő köteles a bejelentés benyújtásával egyidejűleg Vásárlók könyvét a hatósággal hitelesíttetni.

A szakhatóságok a kereskedelmi hatóság értesítése alapján 30 napon belül végeznek ellenőrzést az üzletben.

 

 

Üzletköteles termékek működési engedélyezése:

Szükséges iratok: kérelem, 3.000 Ft értékű illetékbélyeg,  a tevékenység gyakorlására jogosító igazolás bemutatása (vállalkozói igazolás, cégkivonat) és az ingatlan használatára  jogosító okirat becsatolása. Amennyiben az ingatlan a kérelmező tulajdona, erről nyilatkozik, amennyiben van haszonélvező, vagy tulajdonostárs, annak hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A kereskedő nyilatkozik arról, hogy  kéri a szakhatóságok részvételével közös helyszíni szemle megtartását.

Az eljáró hatóság az illetékes szakhatóságokat értesíti a helyszíni szemle időpontjáról, a helyszín szemle megtartásra kerül. Amennyiben az ügyfél nem kér helyszíni szemlét, a szakhatóságokat  a szolgáltatási díj befizetését követően a kereskedelmi hatóság keresi meg azzal, hogy 15 napon belül küldjék meg szakhatósági hozzájárulásukat . A 15 nap egy alkalommal szintén 15 nappal meghosszabbítható. Ez az időtartam a 30 napos ügyintézésbe nem tartozik bele.

Valamennyi szakhatósági állásfoglalás birtokában a kereskedelmi hatóság a kérelmezőt  határozattal nyilvántartásba veszi  és Igazolást ad ki a működési engedély kiadásáról. Az üzletköteles termékeket kizárólag jogerős határozat birtokában lehet forgalmazni.

 

Módosítás: A változásokat a kereskedő köteles  haladéktalanul bejelenteni a kereskedelmi hatóságnak. Mindennemű változás bejelentése illetékmentes.

Megszüntetés: Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül köteles a kereskedő a kereskedelmi hatóságház bejelenteni és a működési engedélyről vagy a bejelentésről szóló Igazolást leadni. A bejelentés illetékmentes.

Az üzlet nyitvatartási idejét a kereskedő szabadon állapítja meg, azonban az abban bekövetkező változást köteles 8 nappal korábban a kereskedelmi hatóság felé egy erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, az eljárás illetékmentes.

 

 

 

 

 

Jogszabályok:

·      2005. évi CLXIV. törvény a  kereskedelemről

·      2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  

·      2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

·      1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

·      210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 

Ügyintéző:

Vácziné Urbanecz Annamária

13-as iroda

Tel.: 06/66 268-765

e-mail: vaczine.u.a@doboz.hu