Hirdetmény Óvodai beíratkozásról

Doboz Nagyközség Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2014/2015-ös nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja: 

2014. április 22-23. (kedd, szerda)

8.00–16.00 óráig.

A beíratás helye: Dobozi Mesekert Óvoda, Doboz, Dobó u.16.

Az óvoda felvételi körzete: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény 
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

 

Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 2014. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.

Azon gyermekek számára, akik 2014. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményekben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2014. szeptember 1.

Ettől való eltérésről a felvételi kérelemben megfogalmazottak alapján, a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve az óvodavezető dönt.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodavezető 2013. május 22-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A nemzetiségi óvodai nevelés óvodánkban megszervezésre kerül, ha azt legalább nyolc azonos nemzetiséghez tartozó szülő kezdeményezi. A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani az óvodavezetőnek.
A magyar nyelvű cigány kulturális nevelésről szóló tájékoztató a hirdetmény mellékletét képezi.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően, amennyiben a Szakértői Bizottság szakértői véleményében a feladat ellátására a Dobozi Mesekert Óvodát jelöli ki.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

Az óvoda Alapító Okirata, Pedagógiai Programja. Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata nyilvános, megtekinthető a Doboz Nagyközség honlapján (www.doboz.hu), valamint az intézményvezető irodájában.