1.2. A felügyelt költségvetési szervek

a)

Hivatalos név: Dobozi Polgármesteri Hivatal

Vezető, ügyfélszolgálati vezető: Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző

Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Postacím: Doboz, Kossuth tér 3.

Telefonszáma: 66/268-765

Honlap: ---

Elektronikus levélcím: polghiv@doboz.hu

Okirat száma: 2/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dobozi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.     A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.        A költségvetési szerv

1.1.1.      megnevezése: Dobozi Polgármesteri Hivatal

1.2.        A költségvetési szerv

1.2.1.      székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

2.     A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.        A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.12.

3.     A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.        A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.      megnevezése: Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.      székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

4.     A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.        A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján.

4.2.        A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3.        A költségvetési szerv alaptevékenysége: a Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

4.4.        A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

3

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

4.5.        A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Doboz nagyközség közigazgatási területe

5.     A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.        A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv., valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

5.2.        A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

köztisztviselő

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

A munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6.     Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. február 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 14. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

 

Kelt: Doboz, 2016.01.28.

P.H.

Köves Mihály

polgármester

b)

Hivatalos név: Dobozi Mesekert Óvoda

Vezető, ügyfélszolgálati vezető: Pujuné Deme Anita Eszter

Székhely: 5624 Doboz, Dobó u. 16.

Postacím: 5624 Doboz, Dobó u. 16.

Telefonszáma: 66/268-008, 66/268-415

Honlap: www.ovoda.doboz.hu

Elektronikus levélcím: ovoda@doboz.hu

Okirat száma: 419-3/2016

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Dobozi Mesekert Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.     A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.        A költségvetési szerv

1.1.1.      megnevezése: Dobozi Mesekert Óvoda

1.2.        A költségvetési szerv

1.2.1.      székhelye: 5624 Doboz, Dobó u. 16.

1.2.2.      telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

5624 Doboz, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

2.     A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.        A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.11.03.

2.2.        A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.      megnevezése: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2.2.2.      székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

3.     A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.        A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.      megnevezése: Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.      székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

3.2.        A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.       megnevezése: Doboz Nagyközség Önkormányzata

3.2.2.      székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

4.     A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.        A költségvetési szerv közfeladata: az óvodai nevelés a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2.        A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

851020

Óvodai nevelés

4.3.        A költségvetési szerv alaptevékenysége:

· óvodai nevelés, ellátás,

·integrált óvodai nevelés, ami az alábbi körben történik:

-          1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: különleges bánásmódot igénylő gyermekek; sajátos nevelési igényű gyermekek; mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékosság, halmozottan fogyatékosság, valamint egyéb pszichés fejlődési zavar esetén; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, kiemelten tehetséges gyermekek; hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,

-          2. Nemzetiségi óvodai nevelés – magyar nyelvű cigány kulturális nevelés formájában.

4.4.        A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

4

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

4.5.        A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe

5.     A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.        A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt, az óvodavezetőt a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján – határozott, 5 éves időtartamra a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásról szóló kormányrendelet alapján, a pályázat eredménytelensége esetén szintén ezen jogszabályok alapján jár el a Képviselő-testület. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.

5.2.        A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6.     A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1.        A köznevelési intézmény

6.1.1.      típusa: Óvoda

6.1.2.      alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.

6.1.3.      gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatit a Polgármesteri hivatal látja el.

6.2.        A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

 

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

 

 

2

 

 

3

 

 

6.3.        A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

 

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Dobó u. 16.

 

82 fő

2

Bajcsy - Zsilinszky u. 2.

 

58 fő

6.4.        A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

5624 Doboz, Dobó u. 16.

63

Használati jog

Óvoda

2

5624 Doboz, Bajcsy – Zsilinszky u. 2.

1643

Használati jog

Óvoda

7.     Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013.07.29. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Doboz, 2016. február 25.

P.H.

Köves Mihály

polgármester

c)

Hivatalos név: Dobozi Gondozási Központ

Vezető, ügyfélszolgálati vezető: Gáborné Fekete Katalin Eszter

Székhely: 5624 Doboz, Ady u. 9.

Postacím: 5624 Doboz, Ady u. 9.

Telefonszáma: 66/268-171

Honlap: www.gondozasikozpont.doboz.hu

Elektronikus levélcím: gkdoboz@gmail.com

 

d)

Hivatalos név: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár

Vezető, ügyfélszolgálati vezető: Hidvégi Julianna

Székhely: 5624 Doboz, Hunyadi tér 1.

Postacím: 5624 Doboz, Hunyadi tér 1.

Telefonszáma: 66/268-299

Honlap: kozossigehaz.doboz.hu

Elektronikus levélcím: muvelodesihaz@doboz.hu. konyvtar@doboz.hu

Okirat száma: 419-2/2016

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.     A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.        A költségvetési szerv

1.1.1.      megnevezése: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár

1.2.        A költségvetési szerv

1.2.1.      székhelye: 5624 Doboz, Hunyadi tér 1.

1.2.2.      telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

5624 Doboz, Nagy u. 20.

2.     A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.        A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1987.08.06.

2.2.        A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Nagyközségi Könyvtár

5624 Doboz, Hunyadi tér 1.

3.     A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.        A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.      megnevezése: Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.      székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

3.2.        A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.       megnevezése: Doboz Nagyközség Önkormányzata

3.2.2.      székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

4.     A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.        A költségvetési szerv közfeladata: közművelődési feladatok a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

4.2.        A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

932900

Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4.3.        A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Közművelődési tevékenység:

· gondoskodik klubok, szakkörök, tanfolyamok, egyéb művelődési közösségek, lakossági önszerveződő csoportok támogatásáról, működési feltételeik biztosításáról,

· biztosítja a művészeti csoportok, együttesek működési feltételeit,

· helyet biztosít a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz az állami, társadalmi ünnepek, más rendezvények megszervezésében és lebonyolításában,

· helyszínt biztosít a lakosság számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez,

· részt vesz az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok ellátásában.

Közművelődési, könyvtári tevékenység:

· gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,

· tájékoztat a Könyvtár és a nyilvános Könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

· segítséget nyújt más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésében,

· részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében,

· közhasznú információs szolgáltatást nyújt,

· helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,

· könyvtár közönségkapcsolati és egyéb tevékenység (kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése),

· biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,

· a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

· segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását,a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,

· kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,

· tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

· a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

4.4.        A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082044

Könyvtári szolgáltatások

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082091

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

5

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6

082093

Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

4.5.        A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe.

5.     A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.        A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján – határozott időre, 5 év időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.

5.2.        A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6.     Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013.06.27. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Doboz, 2016.02.25.

P.H.

Köves Mihály

polgármester