1.3. Gazdálkodó szervezetek

Hivatalos név: Dobozi Óvár Szolgáltató Kft.

Vezető: Megyeri Lajos ügyvezető igazgató

Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Telefonszáma: 66/268-765

Honlap: ---

Elektronikus levélcím: ovarkft@doboz.hu

Doboz Nagyközség Önkormányzata által alapított, 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft

Dobozi Óvár Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

MÓDOSÍTÁSA

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata, mint a Dobozi Óvár Kft. egyszemélyes tagja, a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

 

I.          Az alapító okirat 2-6. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

 

2. A társaság alapítója

 

Név: Doboz Nagyközségi Önkormányzata

Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Képviseletre jogosult neve: Köves Mihály polgármester

 

3. A társaság tevékenységi köre(i)

 

3.1. Főtevékenység:      9603’08           Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

 

9329 ’08          M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

0161 ’08          Növénytermesztési szolgáltatás

4322 ’08          Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4120 ’08          Lakó- és nem lakó épület építése

4661 ’08          Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

4642 ’08          Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

4674 ’08          Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

4673 ’08          Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

4690 ’08          Vegyestermékkörű nagykereskedelem

 

3.3. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körök módosítására.

 

 

4. A társaság működésének időtartama

 

A társaság időtartama határozatlan.

 

5. A társaság törzstőkéje

 

 

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll.

 

 

6. A tag törzsbetétje

 

6.1. A tag törzsbetétjének összege: 3.000.000,- Ft azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

 

6.2. A társaság törzstőkéjét az alapító teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

 

II.        Az alapító okirat 8-10. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

 

 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

 

9. A nyereség felosztása

 

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

 

 

10. Az alapítói határozat

 

10.1. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amelynek hatáskörét az alapító Képviselő-testülete gyakorolja. Az alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 

III.       Az alapító okirat 12-13. pontjai helyébe az alábbiak lépnek (és a 14. „Felügyelőbizottság” pont és alpontok számozása 13. pontra változik):

 

 

12. Cégjegyzés

 

12.1. Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre.

 

 

III.       Az alapító okirat 15-17. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

14. A társaság megszűnése

 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

 

15. Egyéb rendelkezések

 

 

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

 

15.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni

 

 

 

Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak.

 

 

 

Doboz, 2016. március 3.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Doboz Nagyközség Önkormányzata

                                                                                               alapító

                                                                         képv: Köves Mihály polgármester