3.2.1. Éves költségvetések

 

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2016. (II.29.) számú rendelet-tervezete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143 § (4) bekezdés h) pontjában (továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését:

778.705 E Ft                 Költségvetési bevétellel
885.573 E Ft                 Költségvetési kiadással                                       
106.868 E Ft                 Költségvetési egyenleggel
- 45.362 E Ft                 Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-)     
- 61.506 E Ft                 Tárgyévi felhalmozási célú többlet (+) / hiány (-)

106.868 E Ft                 Finanszírozási bevétel              
 

885.573 E Ft                 összes bevétellel
885.573 E Ft                 összes kiadással

állapítja meg.

 

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege 885.573 E Ft, melyből az önkormányzat egyéb működési célú támogatása 15.335 E Ft, mely a működési kiadások működési bevételeket meghaladó fedezete. A költségvetési hiány összege 106.868 E Ft, melynek finanszírozása az előző évi költségvetési maradványának 69.362 E Ft összege és a forgatási célú értékpapír 37.506 E Ft beváltása, mint finanszírozási bevétel.

(3)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6) A kötelező feladatok ellátásához szükséges 45.362 E Ft összegű fedezet forrása az előző évi működési költségvetési maradvány.

(7) A 61.506 E Ft felhalmozási hiány forrása a 37.506 E Ft összegben felhalmozási bevételekből vásárolt forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel és 24.000 E Ft előző évi felhalmozási költségvetési maradvány fennmaradó összege.

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. 3. melléklet

(2) Amennyiben az Önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügyletet vállal, saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg. 5. melléklet      

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az Önkormányzat 2016. évben EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekről szóló önkormányzati döntést követően építi bele költségvetésébe. 8. melléklet

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti (Dobozi Mesekert Óvoda, Dobozi Gondozási Központ, Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár) megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az intézményfinanszírozással együtt a 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., valamint a 11. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 0 Ft, céltartalék összege 0 Ft.

(9) Az Önkormányzat a civil szervezetek támogatására 3.000 E Ft-ot állapít meg.

(10) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

 

3.§ (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető a költségvetési rendelet előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

 

(4) A központi állami támogatásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, július 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős ügyintéző részére adatot szolgáltatni.

 

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami központi támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(6)A költségvetési szerveknél a többletmunka elismerésére (természetbeni juttatás formájában) fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Az érdekeltségi juttatás évente két alkalommal a Képviselő-testület, az Mötv. 41 § (2) bekezdés szerinti költségvetési szerv és a közfoglalkoztatottak esetében a polgármester engedélyezi.

 

4.§ (1) Átruházott hatáskörben a polgármester jogosult:
          a) kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, vagy többletfeladatokra, esetenként 5 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel, valamint jogosult engedélyezni értékhatártól függetlenül a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását, melyekről köteles utólag a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást adni, az előirányzat változásokat a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni,
          b) tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek,
          c) a közfoglalkoztatási programban, és programon kívül megtermelt és előállított termény, termék, állat értékesítésére, összeghatártól függetlenül,
          d) a feleslegessé vált, vagy leselejtezett készletek, ingóságok értékesítésére 500.000,- Ft nettó értékhatárig,
          e) az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök betéti elhelyezésére, tőkegarantált értékpapírok vásárlására és visszaváltására,
          f) jogosult a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékhatárig szerződések kötésére, kötelezettségvállalások, megállapodások aláírására a beszerzési szabályzatban meghatározottak szerint,
          g) önkormányzat felé fennálló tartozásokra benyújtott részletfizetési kérelmekben való döntés.

(2) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

 

5.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakemberrel kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

 

6.§ (1) E rendelet mellékletei:

1.1. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének    összevont mérlege
1.2. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés kötelező    feladatinka mérlege
1.3. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés önként       vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés       államigazgatási feladatainak mérlege
2.1. melléklet:      Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati             szinten)
2.2. melléklet:      Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati       szinten)
3. melléklet:         Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető      ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. melléklet:         Doboz Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az             adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési    kötelezettség megállapításához
5. melléklet:         Doboz Nagyközség Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. melléklet:         Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. melléklet:         Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. melléklet:         Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,                             hozzájárulások
9.1. melléklet:      Önkormányzat Összes bevétel, kiadás
9.1.1. melléklet:   Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.1.2. melléklet:   Önkormányzat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
9.1.3. melléklet:   Önkormányzat Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
9.2. melléklet:      Dobozi Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás
9.2.1. melléklet:   Dobozi Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.2.2. melléklet:   Dobozi Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei,         kiadásai
9.2.3. melléklet:   Dobozi Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok bevételei,      kiadásai
9.3. melléklet:      Dobozi Mesekert Óvoda Összes bevétel, kiadás
9.3.1. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.3.2. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
9.3.3. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
9.4. melléklet:      Dobozi Gondozási Központ Összes bevétel, kiadás
9.4.1. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.4.2. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ Önként vállalt feladatok bevételei,            kiadásai
9.4.3. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ Államigazgatási feladatok bevételei,         kiadásai
9.5. melléklet:      Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Összes bevétel, kiadás
9.5.1. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Kötelező feladatok bevételei,        kiadásai
9.5.2. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Önként vállalt feladatok    bevételei, kiadásai
9.5.3. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
10.1. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Doboz Nagyközség Önkormányzata)
10.2. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi          Polgármesteri Hivatal)
10.3. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Mesekert      Óvoda)
10.4. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Gondozási   Központ)
10.5. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Közösségi    Ház és Könyvtár)
11. melléklet:       Az Önkormányzat és Intézményei által 2016. évben foglalkoztatottak létszámáról
12. melléklet:       Doboz Nagyközség Önkormányzata által 2016. évben tervezett, a        lakosság számára juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű           ellátások

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 

 

Doboz, 2016. február ….

 

 

 

...........................................

...........................................

jegyző

polgármester

mellékletek