3.2.3. A költségvetés végrehajtása

 

 

R E N D E L E T  -  T E R V E Z E T

 

DOBOZ NAGYKÖZSÉG önkormányzata

 képviselő-testületének

9/2016. (V.4.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítését:

                                     2.328.587 E Ft            Költségvetési bevétellel

                                     2.377.060 E Ft            Költségvetési kiadással

                                          48.473 E Ft            Költségvetési egyenleggel, ebből

                                          36.891 E Ft            működési hiánnyal

                                          11.582 E Ft            felhalmozási hiánnyal

                                        184.803 E Ft            Finanszírozási bevétel

                                          34.584 E Ft            Finanszírozási kiadásait

 

                                     2.513.390 E Ft            összes bevétellel

                                     2.411.644 E Ft            összes kiadással

 

e rendelet 1-2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Doboz Nagyközség Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Dobozi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Dobozi Gondozási Központ, a Dobozi Mesekert Óvoda, valamint a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.1. és a 9.2. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

Az Önkormányzat 2015. évben Környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek terhére kifizetés, illetve az alapba befizetés nem történt. A Környezetvédelmi alap bevételeit, kiadásait jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

(1) E rendelet mellékletei:

1.1. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának pénzügyi            mérlege

1.2. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadás kötelező        feladatainak mérlege

1.3. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadás önként vállalt            feladatainak mérlege

1.4. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadás államigazgatási         feladatok mérlege

2.1. melléklet:      Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet:      Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet:         Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

4. melléklet:         Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5. melléklet:         Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,     hozzájárulásai

6.1 melléklet:       Doboz Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadása

6.2. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatok

6.3. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok

6.4. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok

7.1. melléklet:      Dobozi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadásai

7.2. melléklet:      Dobozi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok

7.3. melléklet:      Dobozi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok

7.4. melléklet:      Dobozi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok

8.1. melléklet:      Dobozi Gondozási Központ összes bevétel, kiadás

8.1.1. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ kötelező feladatok

8.1.2. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ önként vállalt feladatok

8.1.3. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ államigazgatási feladatok

8.2. melléklet:      Dobozi Mesekert Óvoda összes bevétel, kiadás

8.2.1. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda kötelező feladatok

8.2.2. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda önként vállalt feladatok

8.2.3. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda államigazgatási feladatok

8.3. melléklet:      Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás

8.3.1. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár kötelező feladatok

8.3.2. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár önként vállalt feladatok

8.3.3. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár államigazgatási feladatok

9.1. melléklet:      Költségvetési szervek költségvetési maradványának alakulása

9.2. melléklet:      Maradványkimutatás

10. melléklet:       Környezetvédelmi alap bevétel, kiadás

 

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 

 

Doboz, 2016. április 28.

 

 

..........................................

.......................................

jegyző

polgármester

 

mellékletek