közérdekű adatok megismerése

Doboz Nagyközség

 Polgármesteri Hivatala

 

 

 

 

Szabályzat

 

a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doboz Nagyközség Jegyzője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra (a továbbiakban: Infotv.)  a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről az a következő szabályzatot alkotja:

Általános rendelkezések

A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a Dobozi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) működése során, valamint a hivatal, mint az önkormányzat szerve által kezelt, Doboz Nagyközség Önkormányzata működése során keletkezett közérdekű adatok nyilvánosságát biztosítsa, és ennek keretében

a) elősegítse a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jog érvényesülését,

b) meghatározza a kérelem esetén követendő eljárás menetét, az ügyintézésben résztvevő személyeket,

c) rögzítse az adatokat megismerni kívánó személy jogait és kötelezettségeit, valamint

d) meghatározza a Hivatalnak, mint adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit.

A szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed:

a) a Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra (a továbbiakban: köztisztviselő);

b) a Hivatal teljes körű feladat- és hatáskörének ellátására;

c) a Hivatal kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok teljes körére.

Nem terjed ki a Szabályzat hatálya a közhitelű nyilvántartásból történő – külön törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra.

Értelmező rendelkezések

Az értelmező rendelkezések tekintetében az Infotv.  3. §-a az irányadó.

A közérdekű adatok nyilvánossága

A közvélemény tájékoztatása

A Hivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

A közvélemény megfelelő tájékoztatása érdekében az Adatkezelő rendszeres közzététellel, illetve egyéb módon hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat.

 

 

A közzététel helye

A közérdekű adatokat Doboz nagyközség Önkormányzatának honlapján, a www.doboz.hu honlapon kell közzétenni.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek

Az eljárás megindítása

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésére vonatkozó eljárás a kérelem benyújtásával indul.

A közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: Kérelmező) – kérelmet nyújthat be.

A kérelem benyújtásának formái: - szóbeli, - írásbeli, - elektronikus úton történő.

A szóban bejelentett kérelmek

A szóban előterjesztett kérelmeket akkor lehet szóban teljesíteni – amelyről feljegyzést is kell készíteni -, ha

a) a kérelmezett adat az önkormányzat honlapján már közzétételre került,

 b) az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és a Kérelmező szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő.

 6.3.1.2. A szóban nem teljesíthető kérelmekről feljegyzést kell készíteni és a jelen szabályzat mellékletét képező formanyomtatványt kell kitölteni.

A formanyomtatványon rögzíteni kell:

 a) a kérelmezett adatok pontos meghatározását, leírását,

b) nyilatkozatot arra, hogy az adatokat a Kérelmező,

ba) személyesen, az adatok megtekintésével kívánja megismerni,

bb) másolat készítését igényli: ekkor nyilatkozik arról is, hogy a másolatot milyen módon kívánja átvenni - személyesen vagy postai úton-, illetve azt milyen adathordozón kéri,

c) a személyes adatokat a szükséges mértékben: - az Kérelmező nevét, - a Kérelmező levelezési címét, - a Kérelmező napközbeni elérhetőségét.

Az írásbeli és elektronikus kérelmek

A kérelmek tetszőleges formában benyújthatók, de minden esetben tartalmazniuk kell a melléklet formanyomtatványa szerinti információkat.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet papírra ki kell nyomtatni.

A Polgármesteri Hivatalhoz írásban, vagy elektronikus úton eljuttatott igényeket a jegyző számára haladéktalanul át kell adni.

A kérelmek vizsgálata

A jegyző a beérkezett kérelmet – annak tartalma alapján – megvizsgálja a következő szempontok szerint:

 

a) tartalmazza-e azokat az elemeket, melyeket a formanyomtatvány alapján szerepeltetni kell,

b) a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható és egyértelmű-e,

c) az adatok a Polgármesteri Hivatal kezelésében vannak-e.

Amennyiben az írásbeli, valamint az elektronikus kérelmek vizsgálata alapján megállapításra kerül, hogy azok

a) nem tartalmazzák a formanyomtatványnak megfelelő, szükséges adatokat, illetve

b) a megismerni kívánt adatok köre pontosan nem határozható meg,

a jegyző haladéktalanul köteles intézkedéseket tenni. Az intézkedésről feljegyzést kell készíteni.

Az intézkedések során:

a) fel kell venni a kapcsolatot a Kérelmezővel,

b) a hiányzó adatokra vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni,

c) segítséget kell nyújtani a kérelem hiányosságainak pótlására.

Amennyiben a kérelmezett adatot nem a Polgármesteri Hivatal - mint Adatkezelő – kezeli,  haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül megküldi a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet az illetékes szervnek, s erről egyidejűleg értesíti a Kérelmezőt is.

Amennyiben az illetékes szerv nem állapítható meg, a Kérelmezőt a kérelem teljesíthetetlenségéről értesíteni kell.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendje

A kérelmek intézése

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmeknek a benyújtását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni.

A jegyző, illetve az általa kijelölt személy (ügyintéző) gondoskodik arról, hogy a tartalmi szempontból teljes kérelem vonatkozásában

- megállapításra kerüljön az, hogy a kérelmezett adatok a Polgármesteri Hivatal melyik csoportjánál, mely munkakört betöltő dolgozójánál találhatóak, továbbá

- a kérelmezett adatok beszerzése megtörténjen.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítése

 Az adatközlő a jegyző intézkedése alapján köteles a továbbított igényben szereplő adatokat legkésőbb három napon belül átadni a szerv vezetőjének, vagy az általa kijelölt személynek.

Az Adatközlő köteles

a) jelezni, ha véleménye szerint a kérelemben szereplő adatok, illetve az adatok egy része nem minősül közérdekű adatnak,

b) a kérelemben szereplő adatokat az adatszolgáltatásra előkészíteni, és a kérelmezett adatokat a kérelemnek megfelelő formában rendelkezésre bocsátani, mely feladat ellátása során az Adatközlő felelős a kérelemben szereplő adatokat tartalmazó dokumentumok teljeskörűségéért.

A jegyző a dokumentumok átvételét követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy

a) az Adatközlőtől átvett dokumentumok tartalmazzák-e az ügyfél által kérelmezett adatokat,

b) az adatközlésre elkészített dokumentumok ténylegesen nyilvánosságra hozható közérdekű adatnak minősülnek-e,

c) az adatközlésre összeállított dokumentumok között van-e olyan, amelyre vonatkozóan az ügyfél nem jelezte igényét. Ha van ilyen, ezeket elkülönítetten kezeli, hogy azok a kérelem teljesítésekor figyelembevételre ne kerülhessenek.

A kérelmezett adatok átadásra való előkészítése

A jegyző, vagy az általa kijelölt személy az adatközlőtől átvett adatokat, illetve az ezekről készített másolatokat előkészíti a bemutatásra, átadásra, illetve megküldésre.

Az adatokat közérthető formában és a Kérelmező által kívánt technikai eszközzel, illetve a kérelem benyújtási formájával azonos módon kell átadásra előkészíteni.

A Kérelmező jellemzően a következő formában kérheti az adatokat:

a) betekintés – mely során csak bemutatásra kell előkészíteni a dokumentumokat,

b) másolat kérés.

A másolatot a Kérelmező kérheti: - papíralapon, - számítástechnikai adathordozón (pl.: floppyn, CD-n).

11. A védett, közérdekű adatnak nem minősülő dokumentumrészek védelme

A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfél által kérelmezett adatok szolgáltatása során olyan adatokat ne közöljenek, melyek nem minősülnek közérdekű adatnak. Ennek érdekében a közérdekű adatot is tartalmazó dokumentum azon részét, mely a Kérelmező által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton felismerhetetlenné kell tenni.

A felismerhetetlenné tétel

a) papír alapú másolat esetében a meg nem ismerhető rész kitakarással történő másolásával,

b) számítástechnikai adathordozónál az érintett részek külön dokumentumokra történő szétválasztásával, amennyiben ez nem lehetséges, a dokumentumból való törléssel történik.

Az adatok védelmére azok személyes bemutatásra történő előkészítése során is kiemelt figyelmet kell fordítani. A dokumentumok meg nem ismerhető részeinek kitakarásáról megfelelően kell gondoskodni.

Az adatok átadása

Az adatok átadása, ha a Kérelmező az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni

Ha a Kérelmező az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az Adatközlő a kérelmezővel időpontot egyeztet.

A megjelent Kérelmező számára az adatok átadása – a betekintési lehetőség biztosítása, vagy a másolatok átadása – csak úgy lehetséges, ha a Kérelmező a formanyomtatványon aláírásával az átadás tényét elismeri. Az aláírás megtörténtéig a dokumentumokba nem tekinthet bele.

A jegyző az adatokba való betekintés alkalmával biztosítja a Polgármesteri Hivatal olyan dolgozójának jelenlétét, aki az igényléssel érintett adatokkal kapcsolatban a Kérelmező kérdéseire válaszolni tud, illetve aki biztosítja az adatigénylésre átadott dokumentumok biztonságát, védelmét.

A betekintés során a Kérelmező joga, hogy:

a) a számára rendelkezésre bocsátott adatokba betekintsen, azokról jegyzeteket készítsen,

b) jelezze a másolat készítési igényét, s megjelölje a másolat adathordozójának formáját,

c) az adatokkal kapcsolatban kérdéseket tegyen fel.

A betekintés során a Kérelmező kötelessége, hogy

a) a számára rendelkezésre bocsátott dokumentumok épségéről gondoskodjon,

b) a dokumentumokba bejegyzést ne tegyen,

c) az adatokról készített másolat költségét megtérítse.

Az adatok átadása, ha a Kérelmező az adatokat nem személyesen kívánja megismerni

Ha a Kérelmező az adatokat postai úton kívánja megismerni, a jegyző az adatszolgáltatásra előkészített adatokat haladéktalanul továbbítja a kívánt módon.

A Kérelmező adatainak kezelése

A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető.

A Hivatal a kérelem alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatkérelmező azonosító adatait csak annyiban kezelheti, amennyiben az a kérelem teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az elengedhetetlenül szükséges  adatok körét a Hivatalnak – nem azonnali betekintés esetén – az információ jellege szerint kell meghatároznia.

A személyes adatok törlése érdekében a közérdekű adatok kérelmezése iránti formanyomtatványán külön rész szolgál a személyes adatok feltüntetésére. A személyes adatokról szóló részt az adatszolgáltatás teljesítését követően el kell választani a nyomtatványtól, és gondoskodni kell a leválasztott rész megsemmisítéséről.

14. A kérelmek teljesíthetetlensége esetén követendő eljárás

Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy az ügyfél által igényelt adatok nem hozhatók nyilvánosságra, megtagadja az igény teljesítését. A kérelem teljesítésének megtagadásáról – annak indokaival együtt – a kérelem benyújtását követő 8 napon belül írásban, vagy – amennyiben a kérelemben a kérelmező elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíti a Kérelmezőt.

Az ügyfél által bejelentett kérelmet nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy - annak közérthető formában nem lehet eleget tenni - a közérthető formát a Polgármesteri Hivatalnak kell biztosítania-, - a kérelem nem magyar nyelvű és a kérelmét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg.

Amennyiben olyan adat megismerésére irányul a kérelem, amelyet az Adatkezelő az  Infotv.  vagy egyéb jogszabály által elrendelt formában és adattartalommal Doboz Nagyközség Önkormányzatának honlapján már közzétett, a Kérelmezőt erről tájékoztatni kell, a fellelhetőséget is beleértve. Ez a tény azonban nem mentesíti az Adatkezelőt az adatszolgáltatási kötelezettség alól.

A Kérelmező jogorvoslati lehetősége

A jegyző köteles tájékoztatni a Kérelmezőt arról, hogy amennyiben a közérdekű adatra vonatkozó kérelmét nem teljesítik, a kérelmező jogorvoslattal bírósághoz fordulhat.

A jegyző a kérelem teljesítésének elutasításakor a megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát indokolni köteles.

A NAIH értesítése

A jegyző rendszeresen ellenőrzi a szabályzatban foglaltak teljesítését, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekről, valamint az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről évente jelentést készít az alábbi adattartalommal:

a) adatok megismerése iránti kérelmek száma – tárgykör megjelölésével,

b) adatszolgáltatás formája,

c) elutasított kérelmek és azok indokai.

A jegyző évente a NAIH Elnöke felhívásában közölt határidőig értesíti (január 31-ig) a NAIH Elnökét az elutasított igényekről, valamint azok indokairól, valamint a teljesített igényekről is.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2015. október 1-jén lép hatályba.

Doboz, 2015. október 1.

 

Molnárné dr. Tarkovács Márta

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet

Kérelem közérdekű adat megismerésére

A kérelmezett közérdekű adat meghatározása, leírása:

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A közérdekű adatok megjelenési formája:

A közérdekű adatokat (a megfelelő aláhúzandó!)

 1. Személyesen, az adatok megtekintésével kívánom megismerni.

 2. Személyesen, az adatok megtekintésével kívánom megismerni és másolatot is kérek.

 3. Csak másolat formájában kérem, mely másolatot

 - papír alapon

 - számítógépes adathordozón: ….....…...........-n (az adathordozó megjelölése)

 kérem.

 A másolatot

 - személyesen kívánom átvenni

 - postai úton kérem.

Észrevételek, feljegyzések az adatközlés teljesítésével kapcsolatban:

Adatot előkészítő neve:.................................................................................................................

Az adatközlés teljesítésének időpontja:........................................................................................

Feljegyzés a kérelem megtagadásáról, elutasításáról:

Az elutasítás oka: ….....................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A személyes adatokra vonatkozó rész addig kezelhető, amíg az igényt nem teljesítették, ezt követően ezt a részt haladéktalanul le kell vágni, és meg kell semmisíteni!

Személyes adatok:

Név:............................................Lakcím (levelezési cím..............................................................

Telefonszám:..........................................Email cím:.....................................................................